Hakemisto

Asiaa vesiosuuskunnan vedestä

Vesi ostetaan Kajaanin Vedeltä ja se on hyvänlaatuista pohjavettä joka täyttää hyvälle talousvedelle asetetut laatuvaatimukset.

Terveystarkastaja ja Jormuan vesiosuuskunta ovat neuvotelleet tarvittavista veden laadun valvonnan toimenpiteistä. Terveystarkastajan ohjeiden mukaan Jormuan vesiosuuskunnan alueelta tulee ottaa kaksi näytettä.

Näytteet otetaan keväällä vaihtelevasti eri puolelta osuuskunnan aluetta. Näytteen ottamisen ja laboratoriotutkimukset maksaa osuuskunta.

Jos haluatte lisää tietoa valvonnasta tai muista veteen liittyvistä asioista tai jos teille tuleva vesi ei ole mielestänne kunnollista, soittakaa numeroon 040 549 4192.

Päivitetty 21.4.2023
Näytteet otettu 11.4.2023 Pohjajoentien ja Saviniementien alueelta.
Määritys Yksikkö Pohjajoentie Saviniementie STM 1352
Lämpötila oC 5.0 5.0
Haju Ei todettu
Maku Ei todettu
Escherichia coli pmy/100 ml 0 0 < 1 (V)
Koliformiset bakteerit pmy/100 ml 0 0 < 1 (T)
Enterokokit pmy/100 ml 0 0 < 1 (V)
Heterotrof. pesäkeluku (22oC) pmy/ml 0 2
pH 6,9 « 9,5, » 6,5 (T)
Sähkönjohtavuus (25oC) µS/cm 49 < 2500 (T)
Sameus FNU < 0,1
Väriluku mg/l Pt < 5
Rauta µg/l 1,3 < 200 (T)
Mangaani µg/l < 0,5 < 50 (T)

LAUSUNTO

Verkostovesitutkimus, jatkuva valvonta, Jormuan vesiosuuskunta

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus nro 1352/2015 talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista astunut voimaan 17.11.2015.
V = laatuvaatimus, T = laatutavoite

Veden sameus- ja väriarvon sekä hajun ja maun tulee olla käyttäjien hyväksyttävissä, eikä niissä saa esiintyä epätavallisia muutoksia.

Talousvesiasetuksessa heterotrofiselle pesäkeluvulle ei ole asetettu enimmäisarvoa. mutta siinä ei saa esiintyä epätavallisia muutoksia. Verkostovesissä pesäkeluvun tavanomainen taso on <100 pmy/ml.

Veden laatu
Verkostovesinäyte täytti tutkittujen ominaisuuksien suhteen asetetut laatuvaatimukset ja -suositukset. Niissä ominaisuuksissa, joille ei ole asetettu raja-arvoja, ei todettu epätavallisia muutoksia.

 Hakemisto